Algemene voorwaarden

Download: Algemene Voorwaarden DVD 2021

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Dikhoff Van Dongen Advocaten B.V. (hierna: “DVD”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 60592974, die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan DVD worden gegeven alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. In geval van wijziging van deze voorwaarden door DVD gelden de gewijzigde voorwaarden, vanaf de dag van publicatie op https://dikhoffvandongen.nl/algemene-voorwaarden/, met dien verstande dat dit slechts geldt voor nieuwe opdrachten.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door DVD en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten.

Artikel 2 Opdracht
2.1 Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door DVD. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
2.2 DVD is gerechtigd om bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen, indien en voor zover zij dat nodig acht. DVD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van deze derden noch voor schade die hiermee in verband staat. Door DVD een opdracht te geven, verleent de opdrachtgever aan DVD de bevoegdheid om, als een door DVD ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
2.3 De opdrachtgever vrijwaart DVD tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van opzet of grove schuld.

Artikel 3 Honorarium en verschotten
3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door DVD omvatten het honorarium en de verschotten.
3.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
3.3 Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door DVD periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.
3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is DVD bevoegd om, ook tijdens de duur van een opdracht, het hiervoor genoemde basisuurtarief te wijzigen.
3.5 Wordt het basisuurtarief verhoogd met meer dan 10% ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, dan kan de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst ontbinden. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het basisuurtarief.
3.6 Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die DVD ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van ingeschakelde derden, alsmede verblijfskosten en reiskosten naar, vanuit en in het buitenland) en kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 6% van het honorarium.

Artikel 4 Betaling
4.1 De werkzaamheden en verschotten worden maandelijks, in beginsel – achteraf – per e-mail, in rekening gebracht.
4.2 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is de wettelijke rente verschuldigd.
4.3 Indien ook na een aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die tenminste 15% van het declaratiebedrag zijn met een minimum van € 50,–.
Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan DVD haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. DVD is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 5 Voorschot
5.1 DVD kan van de opdrachtgever een betaling van een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend, tenzij anders overeengekomen of DVD besluit eerder tot voornoemde verrekening over te gaan.

Artikel 6 Privacy
6.1 DVD acht de privacy van haar opdrachtgevers en de websitebezoekers van groot belang en voldoet aan hetgeen is opgenomen in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). DVD
heeft nadere informatie over hoe zij omgaat met de verwerking van persoonsgegevens op genomen in haar privacy statement. Dit privacy statement is te raadplegen op de Website van DVD.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van DVD wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van DVD komt, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van DVD. Op verzoek wordt een kopie van de door DVD gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag aan tweemaal het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van € 50.000,–.
7.2 Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of personen wordt toegebracht waarvoor DVD aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van DVD komt.
7.3 DVD neemt bij de beveiliging van de gegevens van haar cliënten en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van haar kan worden verlangd. DVD is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door DVD betrachte zorg. DVD is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.
7.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop die aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, betreffende aanspraak bij de bevoegde rechter als bedoeld in Artikel 9 van deze algemene voorwaarden aanhangig is gemaakt.
7.5 Elke aanspraak tot schadevergoeding of anderszins jegens natuurlijke personen, werknemers, directeuren, of vennootschappen (waaronder de daaraan verbonden personen) die bij DVD in dienst zijn of waarmee DVD in verband met haar bedrijfsvoering overeenkomsten heeft gesloten, en die voor het ontstaan van de schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden, is uitgesloten. Genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen zich bij wijze van derdenbeding ten opzichte van de opdrachtgever op deze algemene voorwaarden en derhalve ook op dit Artikel 7 beroepen.

Artikel 8 Archivering
8.1 Het dossier wordt gedurende tenminste tien jaar bewaard, waarna het DVD vrij staat het dossier te vernietigen.

Artikel 9 Toepasselijk recht / bevoegde rechter
9.1 Op de rechtsverhouding tussen DVD en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Deze Nederlandse rechter te Amsterdam bevoegd is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen DVD en haar opdrachtgever(s), tenzij de kantonrechter van de woonplaats van de opdrachtgever bevoegd is.
9.3 Deze voorwaarden worden ook in de Engelse taal verstrekt. In geval van geschil over de inhoud of strekking is de Nederlandse tekst bindend.